Αξιολόγηση για την ανάπτυξη

Εφαρμογή της παγκόσμιας ατζέντας για την αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μία ημερίδα από την EES
Αξιολόγηση για την ανάπτυξη

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (EEA) πραγματοποιεί στις 26 Ιανουαρίου, στη Θεσσαλονίκη ημερίδα με θέματα:
▪ Η αξιολόγηση ως εργαλείο χάραξης πολιτικής.
▪ Οι πραγματικές προοπτικές της αξιολόγησης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα ως επένδυση στην επιχει-ρηματική ανάπτυξη.
▪ Η συμβολή της αξιολόγησης στην ανεύρεση λύσεων σε τρέχουσες κοι-νωνικές και οικονομικές κρίσεις και προκλήσεις

Η Διεθνής ατζέντα για την αξιολόγηση, η οποία διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς δικτύου ‘EvalPartners’, αποτελεί το πρώτο μακροπρόθεσμο παγκόσμιο όραμα για την αξιολόγηση και περιλαμβάνει τέσ-σερις βασικές διαστάσεις ως προαπαι-τούμενα για την ενίσχυση της αξιολόγησης:
1. ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την αξιολόγηση,
2. θεσμικές ικανότητες,
3. ατομικές ικανότητες για αξιολόγηση,
4. διασυνδέσεις μεταξύ των τριών πρώτων διαστάσεων.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ο προσανατολισμός του Προϋπολογισμού της Ε.Ε. στα αποτε-λέσματα (result-oriented) θέτει την αξιολό-γηση στο επίκεντρο του προβληματισμού για το ρόλο που μπορεί να έχει σε μία Ε.Ε. που αλλάζει και στο πώς μπορεί να συμ-βάλλει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες της και να αντιμετωπίσει κρίσιμα κοινωνικά προβλήματα.
Στο πλαίσιο της Ε.Ε. και της συγκυρίας δια-βούλευσης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τα προγράμματα μετά το 2020, η αξιολόγηση αποκτά κεντρικό ρόλο και επι-κεντρώνεται στο πως μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών, οι οποίες να βασίζονται σε στοιχεία που παρέχουν αξιό-πιστα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης (evidence-based). Επιπλέον, τα ψηφιακά δεδομένα και οι τενχολογίες πληροφορίας αποτελούν έναν παράγοντα που επηρεάζει όλο και περισσότερο την έρευνα στην αξιολόγηση καθώς και τις εφαρμογές της στη διαμόρφωση πολιτικών.
Τέλος, σε εθνικό επίπεδο, η βασική πρόκλη-ση σε αυτή την περίοδο ενεργοποίησης της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης είναι η εγκαθίδρυση ενός ενεργού ρόλου στις προσπάθειες για οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη.

ΣΤΟΧΟΙ
Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις της ΕΕΑ έχουν διττό στόχο:
▪ Την ενεργοποίηση του διαλόγου μεταξύ εμπειρογνωμόνων και φορέων άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής για τους τρόπους με τους οποίους η αξιολόγηση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει στις προσπάθειες για ανάπτυξη.
▪ Την παρουσίαση αξιολογήσεων που διενεργούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στο πεδίο της αναπτυξιακής πολιτικής. Τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων και η χρήση τους από τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής αναδεικνύουν το ρόλο και τη σημασία της αξιολόγησης ως ένα ουσιαστικό σκέλος της διακυβέρνησης και διαχείρισης αναπτυξιακών πολι-τικών.

Και λίγα λόγια για τον διοργανωτή. Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (EEA) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 με τη μορφή Επιστημονικού Σωματείου και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης. Βασικός σκοπός της είναι η προώθηση μιας κουλτούρας αξιολόγησης που θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, στην ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στη διασφάλιση κοινωνικής συνοχής και, γενικά, στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών. Στόχος της είναι η προώθηση της αξιολόγησης ως επιστημονικής μεθόδου ανάλυσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων και ευκαιριών ανάπτυξης, και η δημιουργία μιας πλατφόρμας δημόσιου διαλόγου για την αξιολόγηση.

Κατά την έναρξη της ημερίδας θα ανα-κοινωθεί η διεξαγωγή του 13ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης (European Evaluation Society – EES) στη Θεσσαλονίκη, στις 1-5 Οκτωβρίου 2018.
www.ees2018.eu

Χρόνος και τρόπος:
26 Ιανουαρίου 2018
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Θεσσαλονίκη
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος

Φωτογραφία: EES